head

15.3.16

Парабени- баук или не?

И додека спремам нови сапуни, бидејќи залихите се сериозно намалени, еве уште еден текст кој го сместив во категоријата Природна Козметика- инфо.
Дакле, парабени!
Овој текст се прв пат појави на порталот Дама.мк-за женските работи, а сега можете да го прочитате и на блогот, и тоа пак на два јазици!

I dok vam spremam nove sapune, pošto se zaliha postojećih ozbiljno smanjila, evo još jednog teksta, koji sam smestila u kategoriju Prirodna Kozmetika - info.
Dakle, parabeni!
Inače, ovaj tekst se najpre pojavio na makedonskom portalu Дама.мк-за женските работи.

Da vidimo da li treba da ih izbegavamo i da li je kontroverza oko njih opravdana.парабени насекаде- извор на фотографијата

Првото нешто што се појави како тешко обвинение против конвенционалната козметичка индустрија, беа токму парабените и нивнито влијание врз човечкото тело.Најзборувани и најозборувани, парабените обележиле цела една епоха во козметичката индустија. Но, дали заминуваат во минатото? Дали се плашиме оправдано, или маркетингот пак го менува нашиот вредносен систем? И вие имате дилема? Во кратки црти, дознајте во текстот што следи.Prvi pucanj u konvencionalnu kozmetičku industriju bio je upravo onaj namenjen parabenima i njihovom delovanju u ljudskom telu.
O njima se najviše priča, najviše ih 'ogovaraju', a obeležili su celu jednu epohu u kozmetičkoj industriji. No, da li sada odlaze u prošlost? Da li se plašimo opravdano, ili opet marketing menja naš sistem vrednosti. Imate dilemu? 
U kratkim crtama, doznajte u tekstu koji sledi.ШТО СЕ ПАРАБЕНИ? /  

ŠTA SU PARABENI?Парабени се големо семејство на синтетички конзерванси кои се користат за конзервирање на храна, козметика, лекови, производи за лична нега.
Да, навистина е широка нивната употреба. Тие се евтини, пристапни, делотворни; со нив производот може да патува со месеци до вас, изложен на различни темературни разлики додека стигне и пак да ве чека на некоја полица со рок на таење од две-три години.
Значи, навистина се ефикасни и скоро и да нема поделотворен конзерванс во светот на козметика.
Во направените испитувања на малигното ткиво од гради, беше констатирано нивното присуство, што е навистина сериозен удар на сите козметички производи кои што ги содржат.
Но, уште не постои конфирмација дека тие потекнуваат токму од козметиката, а тука првин на удар се дезодорансите и мирисите кои се користат под пазувите. Ако имаме во предвид дека тие се наоѓат и во храна, тогаш токму храната конзервирана со нив треба прва да е на удар.
Но, она што е сигурно е фактот дека парабените делуваат врз ендокриниот систем. Парабените имаат способност да го имитираат женскиoт хормон естроген, со што се пореметува хормонскиот баланс.
Предолга изложеност на парабените, сврзано со имитирањето на естрогенот, сериозно влијае на хормоналниот дисбаланс и го зголемува ризикот на канцер на гради.
Не постои уште дефинитивна сигурност околу тоа како парабените стигнале во испитаното ткиво, (дали од козметиката, или од друг извор), но само и сомневање е доволно да се дејствува. Кога здравјето е во прашање, европски земји реагираат превентивно, а не само како последица на веќе докажани штетни влијаниа врз човечкиот живот.

Parabeni su velika porodica sintetičkih konzervanasa, koji se koriste u prehrambenoj, kozmetičkoj, farmaceutskoj industriji, itd.
Da, zaista je širok domen njihove upotrebe. Oni su jeftini, pristupačni, delotvorni; sa njima, proizvod može mesecima da putuje do vas, izložen temperaturnim razlikama dok stigne, a zatim da vas čeka na nekoj polici sa rokom trajanja od dve-tri godine.
Najstariji su konvencionalni konzervasni i do dan danas, skoro da nema tako efikasnog konzervansa u kozmetičkoj industriji. 
No, u nekim sprovedenim ispitivanjima malignog tkiva dojke, potrvđeno je njihovo prisustvo, što je bio ozbiljan udar na sve kozmetičke proizvode koji ih sadrže. Napominjem da još nema dokaza da oni potiču od kozmetilkih proizvoda, a tu se najpre misli na dezodoranse i slične proizvode koji se nanose ispod pazuha. No, ako znamo da se koriste i za konzerviranje hrane, zar ne bi trebalo upravo hrana da bude optužena za njihovo prisustvo u tkivima?
Međutim, ono što je sigurno je da je dokazano da parabeni deluju na endokrini sistem. Oni imaju spospbnost da imitiraju ženski polni hormon estrogen, čime se remeti hormonsi balans. 
Preduga izlošenost parabenima, upravo u kontekstu tog imitiranja estrogena, utiče na hormonski disbalans, čime se povećava rizik od kancera dojke. 
Ponoviću, ne postoji definitivna sigurnost oko toga kako su parabeni dospeli do ispitivanog tkiva (da li iz kozmetičkih proizvoda,ili iz drugih izvora), no i sama sumnja je nekima dovoljna da se deluje. Kada je u pitanju zdravlje,nekim evropskim zemljama je i dovoljna i sumnja, da bi reagovale preventivno, a ne samo kao poseldica na već dokazane štetne uticaje na čoveka.извор
СТОП ЗА ОДРЕДЕНИ ПАРАБЕНИ! / 

STOP ODREĐENIM PARABENIMA!Полека, но сигурно, една по една земја од ЕУ почнаа да ги исфрлуваат парабените од козметичките производи.
Така имаме уште од 2011.година цела низа на парабени кои се забранети во Данска, за производи за деца под 3 години.
Тие се водат по принцип: подобро да го нема, отколку да чекаме да се докаже дека токму од нив потекнува канцерот на градите или било кој друг канцер.
А сето тоа посебно е нагласено кога се работи за деца. Како времето поминувало, така и други европски земји преземале слични мерки и на крај стигнавме до Европска комисија, као врв на одлучување.
Конечно, во 2014 Комисијата ги забрани 5 парабени (Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben и Pentylparaben).
На два од другите дозволени парабени, Комисијата им намали максимална дозволена количина (Propylparaben и Butylparaben), и тоа од 0.4 на 0.14%, а освен тоа, тие сосема се забранети за деца под 3 години, во производи кои остануваат на кожата (тнр, leave-on производи).
Уште два најкористена парабена се и понатаму на листата на дозволени (Methylparaben и Ethylparaben), бидејќи за сега се сметаат за нешкодливи.
Причината за овие забрани не е докажано канцерогено делување, туку токму претпазливоста. И тоа е сосема оправдано делување. Така сме сведоци на тоа дека најстарите и најупотребуваните конзерванси, полека заминуваат во минатото.


Polako, ali sigurno , jedna po jedna zemlja EU počele su da odbacuju parabene, kao višedecenijske sigrune zaštite  proizvoda od kvarenja. Tako, imamo još od 2011 god. niz parabena je zabranjeno u Danskoj, za proizvode za negu dece ispod 3 godine. Oni su se vodili principom 'bolje sprečiti, nego lečiti', tj.bolje da ih izbacimo, nego da čekamo da se dokaže njihova povezanost sa malignitetom. A sve je još značajnije kad su u pitanju deca, zar ne? 
Kako je vreme prolazilo, tako su i druge zemlje počinjale da izbacuju parabene i na kraju, stigosmo i do Evropske komisije, kao vrhovnog tela odlučivanja u EU. 
Konačno, 2014.god.Komisija je zabranila 5 parabena (Isopropylparaben, Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben i Pentylparaben).
U slučaju druga dva, dozvoljena parabena, (Propylparaben i Butylparaben), Komisija je smanjila maksimalnu propisanu koncentraciju, i to od 0.4 na 0.14 %, a osim toga, sasvim ih je zabranila za proizvode namenjene deci ispod 3 godine, u proivodima koji ostaju na koži (tzv. leave-on proizvodi)
Još dva, i to najkoričćenija prabena, (Methylparaben i Ethylparaben), i dalje su na listi dozvoljenih, jer se (zasad) pokazuje da su neškodljivi. 
Razlozi za ovakvo delovanje nije dokazano kancerogeno delovanje, već predostrožnost, i to je sasvim opravdano. Tako smo svedoci da najstariji i najkorišćeniji konzervansi polako odlaze u istoriju.ШТО Е СО ДОМАШНИТЕ КОЗМЕТИЧКИ КОМПАНИИ?/ 

ŠTA JE SA DOMAĆIM KOMPANIJAMA?

Дали домашната (и регионалната) козметичка индустрија ги следи светски и европски трендови и препораки?
Изгледа дека не!
Во минатиот текст зборевме за минералните масла во детски производи. Сега, погледнете ја оваа слика со состојките од масло (лево е млеко, а десно масло) за бебиња од нашиот најголем и најпознат производител.

Da li domaća i reginonalna kozmetička industrija sledi svetske i evropske trendove i preporuke.
Izgleda da ne!
U prošlom tekstu sam opisala mineralna ulja u dečjim proizvodima i njihovu funkciju. Sada, pogledajte sliku sa sastojcima iz mleka i ulja najvećeg i najpoznatijeg makedonskog proizvođača, tradicionalno prisutnom i na srpskom tržištu .

составот на млеко и масло за тело за бебињата и деца/ sastav mleka i ulja za telo za bebe i decuОсвен првата состојка, минерално масло, тука има и засилувач на апсорпција (Isoprpyl Myristate, мирис и …..парабен до парабен. Со други зборови….НИШТО ДОБРО!
Се надевам дека свеста за превентива ќе расте и кај нас, како во Европа. Додека не се забранат парабените (овие кои се забранети во ЕУ), на производителите им останува сами да си ги сменат конзервансите, а тоа ќе го направат само ако ние, како купувачи, не им ги даваме наши пари.

Odim prvog sastojka, koji je mineralno ulje, imamo još i pojačivač apsorpcije (Isopropyl Myristate) i....paraben do parabena. Drugim rečima- NIŠTA DOBRO!
Mogu samo da se nadam da će svest o preventivi rasti i kod nas, kao u Evropi. Dok se zakonski ne zabrane ovi ,već zabranjeni parabeni u EU, proizvođačima ostaje da sami promene konzervanse koje koriste, a to će učiniti samo ako  im mi, kao potrošači , ne dajemo naš novac.

Свеста за потенцијална опасност е доволно добра причина да ги избегнуваме, а посебно затоа што имаме избор. За сега сите имаме избор-  производителите дали да ги користат, но многу поважно, ние како последна карика во потошувачкиот синџир.

Svest o potencijalnim opasnostima je dovoljno dobar razlog da ih izbegavamo, a posebno zato što imamo izbor. Za sada ga svi imamo- proizvođači da li će ih koristiti, ali mnogo važnije, mi , kao poslednja karika u potrošačkom lancu.
ШТО ЗНАЧИ КОГА ПИШУВА 'БЕЗ ПАРАБЕНИ'? /

 ŠTA ZNAČI KADA PIŠE 'BEZ PARABENA'

Кога производителот ќе напише на декларацијата „без парабени“, тоа значи дека наместо нив е користен некој друг конзерванс.
Ако се работи за природна козметика, тогаш еден од условите е да нема парабени, а и листата на дозволени конзерванси е многу пократка отколку на оние во конвенционалната козметика.
Значи, ако на производ пишува дека нема парабени, тука е друг конзерванс, или конзерваси.
Запомнете каде што ќе видите вода во составот, производ мора да има и конзерванс.
Нема причина да бегаме од нив, ниту да правиме баук околу нивното користење; тие се НЕМИНОВНОСТ, ако сакате исправен, здрав производ.
Инаку, водата ќе го расипе производот, без оглед на тоа што ќе го чувате на ладно, на пример, во фрижидер. Тука, сите се согласни, а регулатива која се однесува на козметиката (па и природната) е јасна околу тоа- прво нешто што мора да се исполни е сигурноста на производите. Со кој конзерванс ќе ја добиете, тоа е оставено како избор на производителите.


Kada pročitamo na deklaraciji da je proizvod 'bez parabena', to znači da je umesto njih korišćen drugi konzervans. 
Ako je u pitanju prirodna kozmetika, tada je jedan od uslova da nema parabena, a i lista dozvoljenih konzervanasa je mnogo kraća od onih u konvencionalnoj kozmetici. 
Znači, ako je proizvod bez parabena, tu je drugi konzervans, ili sistem konzervanasa. Zapamtite da gde god vidite vodu u sastavu, proizvod mora da ima i konzervans. Nema razloga da bežimo od njih, niti da pravimo bauk od njihovog korišćenja; oni su NEMINOVNOST ako želite ispravan i zdrav proizvod.
Ineče, voda iz proizvoda će biti faktor brzog kvarenja proizvoda, bez obzira na način čuvanja (frižider ili hladno mesto). Oko toga su svi saglasni, a regulativa koja se odnosi na kozmetiku (pa i prirodnu) je jasna oko toga- prvi uslov koji proizvod mora da ispuni je upravo sugirnost za potrošača. Kojim konzervansom će to proizvođač ostvariti je izbor svakog od njih.


ДА ЗАКЛУЧИМЕ! / 

DA ZAKLJUČIMO!
Секогаш кога сте во можност, избегнувајте парабени. Со користењето на природната козметика сте ослободени од размислување и дилеми дали ги има, или ги нема- тие се забранети во неа.
Не одите во крајност- никогаш не купувајте производ кој што има вода, а да нема конзерванс.
Ако некој производител ги рекламира своите производи како „без конзерванси“, а тие содржат вода, има две опции: или ве лаже, или производи се неисправни. Не е тешко да се сфати и прифати прост факт дека се што има вода, ќе се расипе ако нема нешто да го чува, тоа е општопозната вистина.
Можеби еден ден ќе се докаже дека парабените во малигното ткиво потекнуваат токму од козметички производи, затоа бидете пред време.Она што е сигурно е да ако веќе се најдени во ткива, докажано е да го подигаат нивото на естрогенот, а тоа не ви треба. Со ваков хоромонски дисбаланс, најмалце што може да очекувате е предвремено стареење, забавена продукција на колаген и други промени во и на кожата.
Имате избор, имате информација, имајте и совест кон своето здравје и здравјето на вашите најмили. Денес не е тешко да се најдат производи без парабени, така да немаме изговор да и понатаму да ризикуваме со нив.


Uvek kada ste u mogućnosti, izbegavajte parabene! Korišćenjem prirodne kozmetike, oslobođeni ste razmišljanja i dileme da li ih ima- oni su zabranjeni kod nje. 
Ne idite u krajnost- nikad ne kupujte proizvode koji sadrže vodu, a ne sadrže konzervans. 
Ako neki proizvođač reklamira svoje proizvode  'bez konzervansa', a proizvodi sadrže vodu, postoje dve opcije: ili vas lažu, ili je proizvod neispravan (iako može delovati ispravno u trenutku kupovine). Mislim da nije teško shvatiti i prihvatiti prostu činjenicu da sve što sadrži vodu, se i kvari. 
Možda će se jednog dana utvrditi da su parabeni pronađeni u malignom tkivu potiču upravo od kozmetičkih proizvoda, zato budite ispred vremena. Ono što sada zasigurno znamo je da, ako su već nađeni u tkivima, dokazano utiču na rast nivoa estrogena, a to vam ne treba. S ovakvim hormonskim disbalansom, najmanje što možete da očekujete je prevremeno starenje kože, smanjenu produkciju kolagena i druge promene na i u koži.
Imate izbor, imate informaciju, imajte i savest prema sopstvenom zdravlju, a posebno zdravlju najmilijih. Danas nije teško naći proizvode bez parabena, tako da i nemamo izgovor da i dalje rizikujemo sa njima. 

1 comment:

 1. I was diagnosed as HEPATITIS B carrier in 2013 with fibrosis of the
  liver already present. I started on antiviral medications which
  reduced the viral load initially. After a couple of years the virus
  became resistant. I started on HEPATITIS B Herbal treatment from
  ULTIMATE LIFE CLINIC (www.ultimatelifeclinic.com) in March, 2020. Their
  treatment totally reversed the virus. I did another blood test after
  the 6 months long treatment and tested negative to the virus. Amazing
  treatment! This treatment is a breakthrough for all HBV carriers.

  ReplyDelete

Thanks for your comment